Exclusive Competence & Construction
 • English
 • Svenska
 • Kontrollansvarig

  Vi är certifierade för kontrollansvar med behörighet för nivå K som gäller projekt av komplicerad art. Som kontrollansvarig medverkar vi till att projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. 

  Byggnadsnämnden beslutar

  Det är byggnadsnämnden i aktuell kommun som avgör vilka renoveringar, nybyggnationer, rivnings- och markarbeten som kräver en kontrollansvarig. Enligt PBL* krävs en kontrollansvarig för varje projekt som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Om du har ett projekt där det krävs bygglov eller anmälan och är osäker på om det behövs en kontrollansvarig (KA) ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun. De har det slutgiltiga avgörandet.

  Kontrollplaner och inventeringar

  Som kontrollansvarig hjälper vi byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan för projektet. Gäller det rivning hjälper vi till med inventering av farligt avfall och annat avfall. Vi ser också till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs. Det innebär att vi vid alla avvikelser underrättar byggherren och vid behov även meddelar byggnadsnämnden.

  Närvaro och dokumentation

  Vi närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt när byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök. Alla besök på byggplatsen dokumenteras och iakttagelser noteras som kan vara av värde för utvärderingen. Vi skriver slutligen ett utlåtande till både byggherren och byggnadsnämnden. Utlåtandet utgör underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

  Här hittar du PBL i sin helhet

  Läs mer om våra tjänster