Effektiv process med full kontroll

Vi gör det enkelt att vara byggherre. Att anlita E2C som totalentreprenör innebär att du som byggherre får möjlighet att följa projektet i realtid. Från planering och upphandlingar till ekonomi och kvalitetskontroller. Det är en trygghet för dig som beställare.

Genom vårt digitala styrkort kan du dagligen följa allt som händer. Här loggas allt från avtal och ritningar till kalkyler och utförda arbeten. Varje aktivitet skrivs in i styrkortet och stäms löpande av mot budget, tidplan och kvalitetskrav. Som byggherre får du kontinuerligt uppdateringar och ser i stort sett i realtid hur projektet drivs framåt.

Vi på E2C gör utredningar och noggranna analyser av projektets förutsättningar för att du som byggherre ska ha relevant beslutsunderlag innan du bestämmer om du vill investera i det aktuella projektet. Du får även aktuell information om marknaden, metoder och priser.

Vi tar hand om myndighetsfrågor, upphandlingar, entreprenadavtal och har spetskompetens inom internationell handel. Vårt kontaktnät med konsulter, underentreprenörer och leverantörer är stort och finns lokalt, nationellt och internationellt.

Projekten styrs effektiv med tydlig struktur och lönsamhetssäkring. Med hjälp av vårt digitala styrkort ser vi till att allt dokumenteras och blir spårbart. Vi arbetar med en organisation som är på plats och har full styrning av byggprocessen och kontroll över byggarbetsplatsen genom tät kontakt och lyhörd kommunikation med alla inblandade.

På E2C är vi certifierade för kontrollansvar med behörighet för nivå K som innebär projekt av komplicerad art.

Vi samordnar arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen. I våra uppdrag som arbetsmiljösam­ordnare arbetar vi med planering och projektering (Bas-P) och för utförandet (Bas-U).

Styrkortet ger full kontroll

Oavsett uppdrag lägger E2C stor vikt vid förarbetet. Vi ser analysen som grunden för att projekten ska vara kostnadseffektiva och bli färdiga i tid. Med hjälp av vårt digitala styrkort planeras projektet i detalj för att sedan löpande stämmas av mot den kalkylerade budgeten under projektets gång.

Allt dokumenteras, löpande kvalitetskontroller sker och hela processen blir enkelt för de inblandade.

Styrkortet är ett digitalt styrsystem som E2C har utvecklat för att fungera även i de mest komplexa projekt med många inblandade.  Styrkortet är tillgängligt för alla som berörs av projektet. Det är aktivitetsstyrt och visar beroenden mellan de olika aktörerna. På så sätt undviks tidsspill och ingen behöver vänta medan någon annan gör klart sitt moment. Genom styrkortet blir var och en väl insatt i nuläget oavsett var i processen de befinner sig. Här finns uppdaterad information tillgänglig om nya händelser och eventuella förändringar.

Genom styrkortet blir arbetets struktur tydligare och gör det möjligt för totalentreprenören och beställaren att ha full kontroll över projektet längs hela vägen. Beställaren deltar i de olika stegen efter eget önskemål men har alltid tillgång till aktuell information.

I vår roll som totalentreprenör ger vi dig som byggherre full kontroll över din investering. Med spårbart styrkort guidar E2C dig från start till mål i varje projekt.
I vår roll som totalentreprenör ger vi dig som byggherre full kontroll över din investering. Med spårbart styrkort guidar E2C dig från start till mål i varje projekt.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter någon annan utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  En byggherre kan vara en fysisk person eller en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en myndighet. Det är byggherren som har det fulla ansvaret att lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Ansvaret gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan.

(Källa: Boverket)