Entreprenad

Vi genomför alla typer av byggentreprenader. Vår specialitet är totalentreprenad, där vi tar hand om ditt projekt inklusive projektering. Längre ner på sidan ser du några av våra referensprojekt.

Bland våra uppdrag finns nybyggnationer och ROT av bland annat industri- och kontorsfastigheter, idrottsanläggningar, bostadsområden, gallerior och sjukhus. Men vi arbetar även med till exempel markberedning, parker och säkerhetsklassade områden.

För oss är det viktigt att agera hållbart och bidra till det regionala näringslivet. Vi samarbetar med lokala underentreprenörer och leverantörer när kompetens finns där.

Vi driver projekt med kunskap

Byggprojekt innebär ofta stora investeringar och också en hel del risker under genomförandet. Hur vet du att du ska våga påbörja ditt projekt?

Vår grund för effektiva och lönsamma projekt är att göra noggranna analyser, skapa kompromisslösa strukturer och arbeta med transparens. Då kommer rätt saker att kunna genomföras i rätt tid utifrån fastställd budget. Vi anser att beslut baserade på kunskap, förståelse och kompetens är helt avgörande för att nå önskade resultat oavsett vilket uppdrag vi har. Förarbetet är grunden till allt vi gör och vi påbörjar inte något utan att först ha rett ut vilka förutsättningar projektet har. Vilka myndighetskrav finns? Vad består marken av? Är projektet hållbart praktiskt, ekonomiskt och tidsmässigt?

Ofta är det mycket mer än bara en byggnad som våra kunder vill ha därför ser vi till att redan från början ta reda på vilka andra värden utöver den faktiska byggnaden som är viktiga. Det kan vara en tydlig vision, ett specifikt användningsområde, en snäv deadline, ett hållbarhetsmål eller en viss känsla som ska prägla det färdiga resultatet. Vi ser sedan till att alla som är inblandade i projektet redan från början har kännedom om detta och arbetar mot samma mål.

Varje uppdrag inleds med utredningar och analyser av projektets förutsättningar för att det ska finnas relevanta besluts­underlag. Vi tar ansvar för bland annat myndighetsfrågor, upphandlingar och entreprenadavtal. Med vår arbets­metod har vi tydliga strukturer, full kontroll och stor transparens. Allt som händer i projekten stämmer vi löpande av mot budget, tidplan och kvalitetskrav. Lönsamhetssäkring är en självklarhet.

Tydlig struktur med planering och genomförande.

När vi tog in E2C som totalentreprenör vid ombyggnationen av Ericssons gamla industrilokaler till modern yrkesbutik för Ahlsell kunde vi konkurrensutsätta på ett helt annat sätt. De har upphandlat stort som smått och det har gjort att vi fått ett prismässigt mycket lyckat projekt.”

Kostnadseffektiva projekt med full kontroll

Aktiviteter som följer projektet i allt vi gör från planering till genomförande.

Vi gör det enkelt att vara byggherre. Att anlita E2C som totalentreprenör innebär att du som byggherre får möjlighet att följa projektet i realtid. Från planering och upphandlingar till ekonomi och kvalitetskontroller. Det är en trygghet för dig som beställare.

Genom vårt digitala styrkort kan du dagligen följa allt som händer. Här loggas allt från avtal och ritningar till kalkyler och utförda arbeten. Varje aktivitet skrivs in i styrkortet och stäms löpande av mot budget, tidplan och kvalitetskrav. Som byggherre får du kontinuerligt uppdateringar och ser i stort sett i realtid hur projektet drivs framåt.

Projekten styrs effektiv med tydlig struktur och lönsamhetssäkring. Med hjälp av vårt digitala styrkort ser vi till att allt dokumenteras och blir spårbart. Vi arbetar med en organisation som är på plats och har full styrning av byggprocessen och kontroll över byggarbetsplatsen genom tät kontakt och lyhörd kommunikation med alla inblandade.

På E2C är vi certifierade för kontrollansvar med behörighet för nivå K som innebär projekt av komplicerad art.

Vi samordnar arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen. I våra uppdrag som arbetsmiljösam­ordnare arbetar vi med planering och projektering (Bas-P) och för utförandet (Bas-U).

Styrkortet ger information i realtid

e2c_snurra_rev2023

Med hjälp av vårt digitala styrkort planeras projektet i detalj för att sedan löpande stämmas av mot den kalkylerade budgeten under projektets gång.

Allt dokumenteras, löpande kvalitetskontroller sker och hela processen blir enkelt för de inblandade.

Styrkortet är ett digitalt styrsystem som E2C har utvecklat för att fungera även i de mest komplexa projekt med många inblandade. Styrkortet är tillgängligt för alla som berörs av projektet. Det är aktivitetsstyrt och visar beroenden mellan de olika aktörerna. På så sätt undviks tidsspill och ingen behöver vänta medan någon annan gör klart sitt moment. Genom styrkortet blir var och en väl insatt i nuläget oavsett var i processen de befinner sig. Här finns uppdaterad information tillgänglig om nya händelser och eventuella förändringar.

Genom styrkortet blir arbetets struktur tydligare och gör det möjligt för totalentreprenören och beställaren att ha full kontroll över projektet längs hela vägen.

Beställaren deltar i de olika stegen efter eget önskemål men har alltid tillgång till aktuell information.

 

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter någon annan utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  En byggherre kan vara en fysisk person eller en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en myndighet. Det är byggherren som har det fulla ansvaret att lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Ansvaret gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan.

(Källa: Boverket)

Kontakta oss

Våra tjänster